BLUE FARIS RIDDERLIJK LEVEN

HANDELSVOORWAARDE & PRAKTISCHE INFORMATIE

Om een handel te mogen drijven zijn er wel een paar voorwaarden, lees ze gerust even door, dan ben je up-to-date.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

 

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blue Faris zijn bij uitsluiting van eventuele andere handelsvoorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Blue Faris in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat je bij aankoop verschuldigd is en wat jouw rechten en verplichtingen zijn, indien je op het aanbod ingaat.

 

1.2. Blue Faris garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

 

1.3. Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blue Faris worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blue Faris ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Acceptatie van bestellingen.

 

2.1. Ongeacht de door jouw  bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Blue Faris zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Blue Faris is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat je een volledige betaling hebt verricht. Op schriftelijk of mail verzoek van jouw zal de reden daarvan aangegeven worden.

 

2.2. Blue Faris behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

 

Artikel 3.Bedenktijd

 

3.1. Voor alle producten geldt een bedenktijd van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.

 

3.2. Tijdens de bedenktijd mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.

 

3.3. De bedenktijd houdt eveneens in dat je gerechtigd is binnen de bedenktijd beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in compleet en in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn, kleding dient voorzien te zijn van het originele aangehechte label en mag niet gedragen en gewassen zijn. Tevens dien je alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van koper c.q. klant.

 

3.4. De bedenktijd gaat in op de dag van aflevering van het artikel bij jouw thuis.

 

3.5. De bewijslast dat je tijdig gebruik hebt gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de bedenktijd met afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document, rust bij de klant d.m.v. de ontvangst datum op het afleveradres.

 

3.6. In geval van bepaalde collectoritems worden deze niet meer retour genomen, het betreft hier op maat bestelde artikelen die speciaal voor je zijn besteld, het betreft dan collectibles met een waarde van meer dan 200,- euro.

 

Artikel 4. Koopovereenkomst

 

4.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de bedenktijd, binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze bedenktijd op de door Blue Faris aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de bedenktijd conform artikel 3.1 is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1. Blue Faris zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal je daarvan bericht ontvangen.

 

5.2. De wijze van vervoer wordt door Blue Faris bepaald. Jij betaalt de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De verzendkosten worden vermeld bij de betaling procedure.

 

Artikel 6. Transport

 

6.1. Blue Faris draagt binnen Nederland het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport, uitgezonderd artikelen waarbij wordt vermeld dat verzending op eigen risico is (bijvoorbeeld vanwege hoge breekbaarheid). Nadat de artikelen door jouw in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies over op jouw.

Je dient het juiste adres op te geven en de bevestigingsmail aandachtig door te nemen.

Indien een onjuist bezorgadres is opgegeven en je meldt dit voor verzending niet aan Blue Faris ligt het risico bij jouw zelf.

 

6.2. In geval van retourzending binnen de bedenktijd is het transportrisico voor jouw, je bent in dit geval verantwoordelijk voor de verzendkosten. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

 

6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht je ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Blue Faris gerechtigd de prijs der artikelen bij jouw  te verhalen.

 

Artikel 7. Garantie

 

7.1 Blue Faris garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door zijn geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

 

7.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Blue Faris  op schriftelijk verzoek of per e-mail met onderbouwde redenen en foto’s  van jouw binnen de garantieperiode het artikel gratis worden vervangen. Indien je terecht om vervanging verzoekt, is Blue Faris te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

 

7.3. Ingeval van zichtbare gebreken onderbouwd met redenen en foto’s  dien je in overleg het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Je dient gebruik te maken van de vervoerswijze die Blue Faris opgeeft. Indien je zelf voor een andere vervoerswijze kiest zijn deze kosten voor rekening van jezelf.

 

7.4. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de bedenktijd dient elke klacht toe te komen binnen 7 werkdagen nadat het gebrek redelijkerwijze door jouw geconstateerd kon zijn. De klacht dient een duidelijke beschrijving te zijn  van de geconstateerde gebreken en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail  plaatsvinden. Indien je niet schriftelijk of per e-mail om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Blue Faris of het artikel vervangen zal worden. Bij artikelen die je op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Blue Faris is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

 

7.5. Blue Faris is niet aansprakelijk voor schade die jij of een derde lijdt door het gebruik van een door Blue Faris geleverd artikel, tenzij je aantoont dat de schade ontstaan is door transport.

 

7.6. (In)directe kosten of schade bij jouw of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij je aantoont dat de schade is ontstaan bij het transport.

 

7.7 Indien in geval van garantie je het artikel onjuist gebruikt, veranderingen of zelf reparaties op het artikel heb toegepast vervalt de garantie op het desbetreffende artikel en krijgt dit bedrag niet vergoed.

 

7.8. Blue Faris is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

  • Maatregelen van de overheid (ook buitenlandse overheid ) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod
  • Tekortkomingen van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper
  • Natuurrampen, extreem weer, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen
  • Boycot, staking, bezetting, blokkade, rellen, sabotage, oproer en oorlog

 

Artikel 8. Betalen.

 

8.1. Na betaling word het artikel zo snel mogelijk naar jouw op gestuurd.

 

  Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.

 

9.1. Na volledige betaling zal het artikel of artikelen worden geleverd.

 

Bij retournering binnen de bedenktijd, kan de betaling verrekend worden met een uitstaand saldo, of op diens verzoek aan jouw worden terugbetaald.

 

9.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag direct door jouw na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel eerder of later als door Blue Faris aangegeven, te worden betaald.

 

9.3. Indien een verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt.

 

9.4. Door derden aan Blue Faris in rekening gebrachte kosten voor afwikkeling van het betalingsverkeer, zullen aan jouw in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Deellevering.

 

10.1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, ben je verplicht gelijk het hele bedrag te betalen. Blue Faris houd jouw op de hoogte van je bestelling. Indien alsnog het artikel niet geleverd kan worden, betaalt Blue Faris dit bedrag terug of je mag een vervangend artikel uitzoeken, mocht dit een hoger bedrag zijn dan betaal je het restant erbij.

 

Artikel 11. Terugbetalingen.

 

11.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de bedenktijd worden geretourneerd of door jouw verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Blue Faris gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst binnen worden terugbetaald. De gemaakte verzendkosten voor de verzending naar jouw worden niet geretourneerd.

 

11.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat je schriftelijk of per e-mail hebt aangegeven hoe jij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

 

11.3. Terugbetaling in artikel 11.1 en 11.2 gelden alleen bij internet bestellingen.

 

Artikel 12. Persoonsregistratie.

 

12.1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Blue Faris.

 

12.2. Op schriftelijk verzoek of e-mail van jouw zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

 

12.3. Blue Faris verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van zijn persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

 

 

Artikel 13. Overige bepalingen.

 

13.1. De juistheid van alle door Blue Faris opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij je binnen een tijdstip van één maand na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Blue Faris schriftelijk en per e-mail  op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

 

13.2. Voor de gevolgen van zet- en beeldfouten op de website of andere vormen van media kan Blue Faris geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

13.3. Het beeldmateriaal op de website is eigendom van Blue Faris of heeft daarvan met toestemming van de leverancier geplaatst. Het is niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken voor eigen doeleinden zonder toestemming van Blue Faris. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

 

13.4. Blue Faris is gerechtigd zijn verkoopvoorwaarden te wijzigen.

                                                                                                                                                                                

13.5. Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedereen zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

 

13.6. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

13.7 Kleuren, modellen en verpakkingen van de op beeldmateriaal getoonde artikelen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Privacy

 

Privacy Verklaring

Blue Faris is gevestigd in Houten en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Blue Faris verwerkt persoonsgegevens omdat je  gebruik maakt van deze  diensten.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Blue Faris verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Blue Faris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Afhandelen van een betaling

- Contact met je kunnen opnemen indien dit nodig is voor bijvoorbeeld vragen over een bestelling.

- Persoonsgegevens waar Blue Faris wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens als die nodig zijn voor de belastingaangifte.

- Verzenden van de nieuwsbrief indien je zich hier voor hebt aangemeld.

 

Hoe lang we de gegevens bewaren:

 

Blue Faris bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Blue Faris hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

persoonsgegevens (inclusief adres, telefoonnummer, e-mail), ten minste 7 jaar voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Blue Faris verkoopt of geeft geen gegevens aan derden.

 

Cookies en technieken die Blue Faris gebruikt:

Blue Faris gebruikt geen cookies, die zijn alleen om op te eten.

 

Je hebt het recht om jouw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je  account. Daarnaast heb je recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blue Faris en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Blue Faris een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Blue Faris van jouw beschikken in een computerbestand naar jouw  of een ander persoon van een door jouw genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur mij dan een gespecificeerd verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Blue Faris zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

 

Meer weten over privacy ? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl